Frivilligarena er et tilbud om opplæring i grunnleggende ferdigheter og demokratisk kompetanse for frivillige foreninger. Det er utviklet av Inkluderingsagenten Sigurd Lydersen ENK i samarbeid med den frivillige foreningen Interkulturell kvinnegruppe (IKKG). I henhold til prinsippene for Kompetanse Norges program Kompetansepluss frivillighet, som vektlegger at opplæringen skal være praktisk orientert og ta utgangspunkt i den frivillige foreningens aktiviteter, så dreier Frivilligarenaen seg om de grunnleggende ferdigheter som trengs og øves gjennom drift og utvikling av en frivillig forening. Kompetanse Norge har gitt støtte til 130 undervisningstimer i 2020 og 2021, og IKKG har søkt om ny støtte for 2021-2022.

Fra medio september 2020 har det vært gjennomført ukentlige Frivilligarenaer over tre undervisningstimer på kveldstid ved en lokal skole for IKKG, og kurset har fungert som et medlemsmøte og en arbeidsgruppe for utvikling av foreningen, med tanke på rekruttering av nye medlemmer, utvikling av prosjekter og finne fram til og søke om økonomisk støtte. Fra november 2020 har kurset fortsatt ukentlig på Zoom av hensyn til smittevernbestemmelsene. IKKG har gjennomført generalforsamling på Zoom som ledd av opplæringstilbudet, hvor deltakerne har hatt læringsutbytte av å være med på å ajourføre vedtekter og gjennomføre demokratisk valg av nytt styre.

Den norske demokratibevegelsen (NDB) støtter og vil være med på å utvikle Frivilligarenaer som et delprosjekt under det overordnede prosjektet Demokrati- og inkluderingsarenaer, som har til hensikt å fremme grunnleggende ferdigheter og demokratisk kompetanse på de arenaene hvor folk ferdes i det daglige.