Demokrati- og inkluderingsarenaer er en satsing på å fremme grunnleggende ferdigheter og demokratikompetanse på de arenaene hvor folk ferdes til daglig, i sine respektive roller. Kompetanse Norge har siden 2006 gitt støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet i et program som først het Basiskompetanse i arbeidslivet, og nå heter Kompetansepluss. I 2015 ble ordningen utvidet til også å omfatte frivillige organisasjoner.

I 2017 søkte den frivillige foreningen Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) om og fikk innvilget støtte til et opplæringstilbud for foreldre med minoritetsbakgrunn ved Haugen skole på Haugenstua i Oslo. Arbeidet med gjennomføringen av dette tilbudet ved Haugen skole i 2018-19 viste hvor nyttig og nødvendig det er med kompetanseheving for voksne i grunnleggende ferdigheter ut fra de krav og forventninger som følger av rollen de forvalter, og hvilke positive ringvirkninger dette bringer.

Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) søkte for 2020-21 om og fikk støtte over Kompetansepluss frivillighet til et tilbud i opplæring i grunnleggende ferdigheter ut fra krav og forventninger som stilles til dem i rollen som aktive medlemmer og tillitsvalgte i foreningen, for effektiv drift og utvikling av foreningen. Slik ble Frivilligarenaen etablert, og har vært i virksomhet ukentlig siden medio september 2020.

Ut fra denne virksomheten og fruktbare tilnærmingen til det allmenne behovet for kompetanseheving i grunnleggende ferdigheter og demokratikompetanse, står det klart at det også er andre roller som med fordel kan få liknende kompetansehevende arenaer, som beboerarenaen og etablererarenaen. NDB ser slike demokrati- og inkluderingsarenaer som en effektiv måte å sikre og forsterke demokratisk bevissthet og demokratiske forhold og prosesser på i samfunnet, og jobber derfor for å fremme denne prosjekttanken, lokalt og nasjonalt.